Co je nového v COOP Hořovice

8. 11 2018

Velká vánoční soutěž -PRAVIDLA

Velká vánoční soutěž v prodejnách COOP

 Podrobná pravidla

 1. COOP Centrum družstvo, U Rajské zahrady 3, Praha 3, IČ 60194910 (dále jen „provozovatel“), pořádá v období 21. 11.- 31. 12. 2018 včetně spotřebitelskou soutěž pod názvem „Velká vánoční soutěž v prodejnách COOP“ (dále jen „akce“ nebo „soutěž“). Na základě objednávky provozovatele na realizaci soutěže akci organizačně zajišťuje reklamní agentura DELEX, spol. s r.o., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, IČ: 00519049 (dále jen „organizátor“). Technickým správcem je firma Konzulta Brno a.s., info@sms-operator.cz, IČ: 25548085, Brno, Veveří 9, PSČ 602 00.

 

 1. Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami  v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci zúčastněných družstev, jakož i spolupracující agentury a technického správce.

 

 1. Podmínky soutěže

Každý zákazník provozovatele, který nakoupí ve vybraných  prodejnách COOP (označených plakátem soutěže)  minimálně za 299,- Kč (dále pak kartička za každých 299,- Kč) , dostane u pokladny hrací kartu obsahující unikátní kód (zákazník si o kartu sám řekne na pokladnách prodejny).

Každá karta obsahuje unikátní hrací kód, který lze zaregistrovat třemi způsoby:

 

 1. a) Poštou – soutěžící kartu vyplní a zašle v době od 11. 2018 do 4. 1. 2019 (razítko pošty) v obálce na adresu Delex s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, obálka musí být označena heslem „Vánoce 2018“. V jedné obálce může být více hracích karet, všechny však musí být řádně vyplněné. Neúplně vyplněné karty nebudou zařazeny do soutěže.

 

 1. b) Pomocí SMS – soutěžící zašle v době trvání soutěže (21. 11.- 31. 12. 2018) SMS ve tvaru COOP mezera KÓD (např. COOP A1G25L78) na tel: 9007706. Cena SMS je 6,- Kč vč. DPH.

 

 1. c) Prostřednictvím webového formuláře – soutěžící navštíví webovou stránku coopclub.cz/vanoce2018. Zde v době trvání soutěže (21. 11. -31. 12. 2018) zadá kód z hrací karty a vyplní všechna pole formuláře. Tato možnost zaslání kódu je zdarma.

 

Do soutěže lze zaslat libovolný počet kódů. Každý kód lze použít všemi třemi způsoby hlasování, každým způsobem však pouze jedenkrát. Na jeden kód lze vyhrát jen jednu z cen.

Soutěž končí 31. 12. 2018 nebo rozebráním hracích karet na prodejnách. Celkem bylo vytištěno 1 432 000 hracích karet.

 

 1. Hrací kola

V každém kole se hraje o 115 cen. Seznam cen je přílohou těchto pravidel.

Do jednotlivých slosování jsou zařazeny všechny kódy zadané pomocí webového formuláře nebo zaslané prostřednictvím SMS a hrací karty doručené na adresu organizátora v období:

 

 1. kolo: 21. 11. – 30. 11. 2018

zařazeny všechny kódy došlé od 21. 11. 2018 00:01 hod. do 30. 11. 2018 23:59 hod.

a hrací karty došlé do 30. 11. 2018 (hrací karty nemohou mít dřívější razítko pošty než 21. 11. 2018)

 

 1. kolo: 1. 12. – 10. 12. 2018

zařazeny všechny kódy došlé od 1. 12. 2018 00:01 hod. do 10. 12. 2018 23:59 hod.

a hrací karty došlé do 10. 12. 2018

 

 1. kolo: 11. 12. – 21. 12. 2018

zařazeny všechny kódy došlé od 11. 12. 2018 00:01 hod. do 21. 12. 2018 23:59 hod.

a hrací karty došlé do 21. 12. 2018

 

 1. kolo: 22. 12. – 31. 12. 2018

zařazeny všechny kódy došlé od 22. 12. 2018 00:01 hod. do 31. 12. 2018 23:59 hod.

a hrací karty s podacím razítkem pošty do 4. 1. 2019

 

            Hra o hlavní ceny

Hlavními cenami jsou 3 zájezdy dle vlastního výběru v hodnotě 100 000 Kč.

Hlavní ceny se losují po skončení soutěže ze všech řádně zaregistrovaných hracích kódů, které však zároveň v předchozích kolech nevyhrály žádnou z cen.

 

 1. Oznámení o výhře

Vylosovaným účastníkům bude zaslána SMS s informací o výhře a s žádostí o zaslání kontaktních údajů (jméno, telefonní číslo, úplná korespondenční adresa). Pokud účastník údaje nezašle do požadovaného termínu uvedeného ve zprávě, jeho nárok na výhru zaniká a je určen náhradní výherce. Údaje se posílají na e-mail: coopclub@coopclub.cz. Nikdy není vyžadováno, aby výherci kamkoliv volali!

 

 1. Předání výhry

Výhry budou zaslány poštou na adresu uvedenou v odpovědní SMS či zavezeny výhercům na místo určení po předchozí telefonické domluvě. Kde to povaha věci nedovoluje, bude s výhercem telefonicky dohodnuto předání ceny jiným způsobem. Provozovatel soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce. V takovém případě může výherce uplatnit svá práva u výrobce výhry prostřednictvím provozovatele.

Za rozesílání cen odpovídá a dotazy týkající se doručení výher vyřizuje paní Andrea Mouralová,

e-mail: andrea.mouralova@coop.cz

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Soutěžící odeslání kódu pomocí aplikace na coopclub.cz nebo SMS nebo hrací karty dle těchto pravidel:
 3. Uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa, za účelem vyhodnocení soutěže a pro další marketingové účely provozovatele, a to po dobu 12 měsíců od skončení této soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obec) v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora nebo provozovatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v paragrafu 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
 4. Uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu ust paragrafu 7 zák.č. 480/2004 Sb., a to po dobu 12 měsíců po skončení této soutěže. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele,
 5. Uděluje provozovateli a organizátorovi soutěže, v souladu s paragrafem 12 Občanského zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízeních organizátorem nebo provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním cen soutěže, v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele a organizátora v rámci vyhlášení výsledků.

 

 1. Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné. Úplná pravidla lze nalézt na internetové adrese www.coopclub.cz/vanoce2018 . Výherní listina se jmény výherců bude rovněž průběžně zveřejňována na internetové adrese coopclub.cz/vanoce2018, www.coop-tip.cz, www.coop-tuty.cz. Za firmu COOP Centrum družstvo za soutěž zodpovídá paní Andrea Mouralová, andrea.mouralova@coop.cz.

 

 

 1. Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas se zpracováním osobních údajů pro organizátora soutěže Delex, s. r. o. se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, IČ: 00519049, za účelem evidence účastníků spotřebitelské soutěže „Velká vánoční soutěž v prodejnách COOP“ pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a korespondenční adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou k rozeslání výher a ukončení soutěže. Bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje organizátor soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel na základě INTERNÍHO  PŘEDPISU Delex, s. r. o. o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů.

 

Jakým způsobem osobní údaje společnost Delex,s. r. o. zpracovává

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností dodržování zásad dle INTERNÍHO PŘEDPISU Delex, s. r. o. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty

–           orgánu veřejné moci z právního předpisu.

–           se souhlasem subjektu údajů mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i případně dalším subjektům.

Delex, s. r. o. jako správce a její zpracovatelé jsou povinni:

– přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Společnost Delex, s. r. o.

–           shromažďuje údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu

–           nesdružuje osobní údaje, které byly získány k různým účelům

–           přijímá  a provádí technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů na základě INTERNÍHO  PŘEDPISU Delex, s. r. o., o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů, který je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti Delex, s. r. o.

–           na základě žádosti subjektu údajů, poskytne informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených

V případě, kdy Delex, s. r. o., provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem může tento subjekt údajů žádat Delex, s. r. o., o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů již nesouhlasí se zpracování jeho osobního údaje, může svůj souhlas odvolat e-mailem na adresu delex@delex.cz nebo písemně na adresu Delex, s. r. o., se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň.

 

Vzor odvolání souhlasu

 

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Název společnosti:

IČ společnosti:

Adresa společnosti:

 

V ……………………..dne……………………

 

Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze

Vážení,

dne ….… jsem od vás obdržel obchodní sdělení. Žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu s § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranili a obchodní sdělení mi nadále nezasílali.

 

S pozdravem

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy: (například kopie e-mailu apod.)