Co je nového v COOP Hořovice

2. 3 2020

Velká spotřebitelská soutěž o 300 cen

Spotřebitelská soutěž – COOP Hořovice

1.Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže:

COOP Hořovice, družstvo, se sídlem Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice

pořádá v období od 2.3.2020 do 22.3.2020 spotřebitelskou soutěž

(dále jen „akce“ nebo „soutěž“) za níže uvedených podmínek a pravidel.

2.Účastníkem akce se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat a svým zapojením do soutěže souhlasí se zveřejněním jména, případně výhry v prodejnách provozovatele a na jeho www stránkách.

3.Podmínky soutěže:

Každý zákazník provozovatele, který uskuteční v období 2.3.2020.-22.3.2020 nákup nad 300 Kč včetně (v minimální hodnotě 300 Kč) v prodejně provozovatele (COOP Hořovice, družstvo), se za splnění dalších podmínek zařadí do soutěže o ceny. Za nákup nad 300 Kč se zákazník zapojí do soutěže, když na zadní stranu  účtenky, kterou obdržel u pokladny, dopíše svoje jméno, příjmení a kontaktní adresu, případně telefon nebo email adresu. Vyplněný paragon vhodí do soutěžního zařízení u pokladny v prodejně.

Soutěž končí 22.3.2020

4.Termíny a výhry v soutěži

Z každé prodejny budou vylosováni 2 výherci ( pro  každou prodejnu jsou stanoveny 2 stejné výhry). Poté budou zbylé paragony ( ze všech zúčastněných prodejen) vsypány do slosovacího zařízení, ze kterého budou losovány hlavní ceny.

Celkem je do soutěže zařazeno 300 hlavních věcných cen.

Ceny budou výhercům předány na té prodejně, kde odevzdali soutěžní paragon. Výjimkou jsou první  3 ceny, které budou předány výhercům na prodejně 003 Hořovice.

5.Soutěžící odevzdáním vyplněného paragonu dle těchto pravidel:

  1. a) uděluje provozovateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, za účelem vyhodnocení soutěže, stejně tak uděluje souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a adresy bydliště (obec) v prodejnách družstva a na webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese provozovatele soutěže. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před slosováním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.
  2. b) má právo v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména z čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016: přístupu k poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, omezení zpracování, přenositelnost, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, vznést námitku u provozovatele ohledně zpracování jeho osobních údajů, na likvidaci osobních údajů,   podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), na soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s právními předpisy.
  3. c) uděluje provozovateli soutěže, v souladu s § 12 Občanského zákoníku, souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem soutěže v souvislosti s předáváním výher soutěže (dále jen ,,podobizna“), v propagačních materiálech provozovatele, ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.

Provozovatel soutěže tímto informuje soutěžícího, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (www.uoou.cz). Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na www stránkách provozovatele (www.coophorovice.cz)

Provozovatel spotřebitelské soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn a právo akci ukončit bez náhrady. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Finanční náhrada namísto cen a právní vymáhání cen či vymáhání účasti v akci není možné. Výherní listina se jmény výherců bude zveřejněna na všech prodejnách družstva COOP Hořovice a na internetové adrese www.coop@coophorovice.cz.

Souhlas a poučení o ochraně osobních údajů

Součástí pravidel je souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů pro provozovatele soutěže (COOP Hořovice, družstvo) za účelem evidence účastníků spotřebitelské soutěže pro potřeby kontroly orgánu veřejné moci z právního předpisu, zaslání informace o výhrách, distribuce výher a případně zaslání obchodního sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a email adresa poskytuje účastník soutěže dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou ke slosování, rozeslání výher a ukončení soutěže. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu s ochranou osobních údajů právo na viz. text pod bodem 5, písm b.

Poučení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s plněním povinností podle předpisů k ochraně osobních údajů informuje provozovatel o zpracovávání osobních údajů a o právech a povinnostech správce nebo zpracovatele. Osobní údaje považuje provozovatel soutěže za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na dodržování pravidel na základě vnitřních předpisů provozovatele soutěže zejm. o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.

Komu mohou být osobní údaje poskytnuty

-orgánu veřejné moci z právního předpisu.

-se souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty i případně

dalším subjektům.

Povinnosti provozovatele soutěže v rámci této soutěže:

– přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

– shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu

– nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům

– přijímat a provádět technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů na základě vnitřního předpisu.

– na základě žádosti subjektu údajů, poskytnout informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených

– podat vysvětlení, pokud by došlo ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem a provést požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost soutěžitel obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů po zapojení do soutěže nesouhlasí se zpracování svých  osobních údajů, může svůj souhlas odvolat e-mailem na adresu: coop@coophorovice.cz, nebo písemně na adresu: COOP Hořovice, družstvo, Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice.

V Hořovicích dne 1.3.2020