Proč bych měl/a chtít být členem věrnostního programu?

Věrnostní program je určen zákazníkům COOP Hořovice, družstva („Družstvo“) a členům družstva. Účelem je vytvoření atraktivních podmínek pro stálé, pravidelně nakupující zákazníky. Zákazník prostřednictvím zákaznické karty sbírá body na svůj osobní bodový účet a za nasbírané body využívá nabízené výhody, nákup atraktivního zboží

Jak se mohu zaregistrovat do věrnostního programu?

Do Věrnostního programu se může zapojit fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně vyplní, podepíše a odevzdá registrační formulář do Věrnostního programu. Z Věrnostního programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na zapojení do Věrnostního programu není právní nárok. Zapojení zákazníka do VP vzniká v okamžiku předání řádně vyplněného registračního formuláře a převzetí zákaznické karty, kterou zákazník obdrží zdarma na kterékoli prodejně družstva. Karta nabývá platnosti okamžikem jejího vydání a zákazník může získávat body. Člen družstva Členství v družstvu se řídí Stanovami družstva. Další podmínky použití ZK najdete v sekci Členství

Jak získám zákaznickou kartu?

ZK získáte po odevzdání řádně vyplněného Registračního formuláře na kterékoli prodejně Družstva, Zákaznická karta je platná v prodejnách COOP Hořovice, družstva a Rokycanské družstevní společnosti s.r.o. ( mimo prodejnu cash ). Informace a pravidla naleznete na www.coophorovice.cz a v tabletech na prodejnách. Platnost zákaznické karty je na dobu neurčitou. V případě, že zákazník při nákupu nepoužije kartu, resp. nevyčerpá nastřádané body za dobu jednoho roku, bude bodové konto z této karty vynulováno.

Jak nasbírám body? Kde se dozvím, kolik mám bodů?

ZK získáte po odevzdání řádně vyplněného Registračního formuláře na kterékoli prodejně Družstva, Zákaznická karta je platná v prodejnách COOP Hořovice, družstva a Rokycanské družstevní společnosti s.r.o. ( mimo prodejnu cash ). Informace a pravidla naleznete na www.coophorovice.cz a v tabletech na prodejnách. Platnost zákaznické karty je na dobu neurčitou. V případě, že zákazník při nákupu nepoužije kartu, resp. nevyčerpá nastřádané body za dobu jednoho roku, bude bodové konto z této karty vynulováno.

Jak získám zákaznickou kartu?

Za každý nákup v kterékoli prodejně Družstva v hodnotě nejméně 10 Kč, budou na ZK připsány body tak, že za každých 10 Kč hodnoty nákupu bude připsán vždy 1 bod. Body jsou zaznamenávány na bodovém kontě zákazníka, a počet nasbíraných bodů je zobrazen na účtence za uskutečněný nákup, popř. informací na pokladně prodejny. Bodový stav je aktualizován do 24 hodin od nákupu. U vybraných položek zboží označených „body navíc“ získává při jejich nákupu zákazník po předložení karty navýšený počet bodů – viz v sekci Katalog

Co když kartu ztratím?

Pokud kartu ztratím, budou mi na novou kartu připsány získané body? Ztrátu karty oznamte na své prodejně a tam se postarají o kartu novou a převod bodů z původní karty na novu. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty zákazník nahlásí tuto skutečnost družstvu, kde bude karta zablokována. Požádá-li o to, je mu na prodejně vystavena karta nová. Na tuto novou kartu mohou být převedeny nevyčerpané body, pokud o to zákazník požádá. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně zákazník. Jakákoli odpovědnost Družstva za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou karty je vyloučena.

Je platnost nasbíraných bodů časově omezena?

Body jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání. Nevyčerpané body, které nebyly užity v době své platnosti, propadají.

Na co se sbírání bodů nevztahuje?

Sbírání bodů se nevztahuje na nákup cigaret a dalších tabákových výrobků, vratných obalů, nákup dobíjecích kuponů, popř. dobití telefonů u pokladny, platbu složenek a dalších platebních transakcí a služeb SAZKA, a na nákup dalšího zboží, které si družstvo vyhrazuje určit po předem uvedené informaci na www.coophorovice.cz

Co za nasbírané body dostanu?

Ve všech prodejnách budou vybrané výrobky speciálně označeny jako nabídka výhradně pro držitele zákaznické karty. V případě dostatečného počtu bodů na bodovém kontě je zákazník oprávněn čerpat výhody platné pro dané období. Minimální bodová hladina pro získání vybraných výrobků a doplatek v Kč, ve kterém může zákazník takové nabídky využít, je vždy pevně stanovena pro dané období nabídky. Přehled tohoto zboží bude k dispozici na www.coophorovice.cz, tabletech umístěných v každé prodejně i na propagačních materiálech.

Co když musím zboží reklamovat?

V případě oprávněné reklamace zakoupeného zboží budou body získané za nákup tohoto zboží automaticky odečteny. V případě oprávněné reklamace zboží zakoupeného v rámci čerpání bodů budou tyto „utracené“ body zpět na ZK vráceny. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s Věrnostním programem rozhoduje s konečnou platností Družstvo.

Zrušení zapojení zákazníka do Věrnostního programu

Zapojení do VP lze kdykoli zrušit vrácením karty osobně v kterékoli prodejně Družstva nebo doporučeným dopisem na adresu Družstva. K zániku dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena, nebo doručena poštou na shora uvedenou adresu. Družstvo je oprávněno zrušit zapojení zákazníka do VP, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek. Družstvo si vyhrazuje právo zrušit zákaznickou kartu, pokud nebyla karta použita déle než 24 měsíců. Okamžikem zrušení z jakéhokoli důvodu se ruší všechny dosud nasbírané, avšak nečerpané body. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

Kontakty

__________

+420 311 548 744

coop@coophorovice.cz

COOP HOŘOVICE, DRUŽSTVO

PALACKÉHO NÁM. 200,

HOŘOVICE, 268 40

IČ: 00031747

2022 © COOP Hořovice, družstvo